Yrityksen lopettaminen – vertailussa toiminimi ja osakeyhtiö

Yrityksen lopettaminen – vertailussa toiminimi ja osakeyhtiö

Miten yritys lopetetaan?

Yrittämiseen liittyvien riskien punnitseminen ja vastoinkäymisiin varautuminen on asia, jota jokaisen aloittelevan yrittäjän tulisi käydä mielessään läpi.

Tällöin on pohdittava sitäkin, miten yrityksen lopettaminen tarvittaessa onnistuu, jos kyseiseen ratkaisuun tarvitsee joskus syystä tai toisesta päätyä.

Yrityksen lopettaminen ei läheskään aina tarkoita, että jokin olisi varsinaisesti mennyt pieleen: elämäntilanteen muuttuminen, kiinnostavamman työtarjouksen saaminen tai jokin muu vastaava syy saattaa kuitenkin johtaa tilanteeseen, jossa yritystoiminta on ajettava hallitusti alas.

Tässä tekstissä käymme toiminimen ja osakeyhtiön näkökulmasta läpi, miten yritys lopetetaan omaehtoisesti ja mitä asioita lopettamispäätöstä pohtiessa on syytä ottaa huomioon.


Toiminimen lopettaminen

Toiminimen lopettamisesta on aina ilmoitettava sähköisesti YTJ.fi-palvelussa tai paperisella Y6-lomakkeella Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Lomakkeen täyttämällä tiedot lähtevät samalla eteenpäin myös Verohallinnolle, ja yritys voidaan poistaa ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekistereistä – mikäli yritys niihin kuuluu.

Ennen Y6-ilmoituksen tekemistä on kuitenkin pidettävä huolta siitä, että kaikki lopettamiseen liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset velvoitteet on hoidettu kuntoon. Vasta tällöin elinkeinotoiminnan voidaan katsoa loppuneen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että:

 • Elinkeinotoimintaan liittyvät velat on maksettu. Muistathan, että toiminimiyrittäjä vastaa yrityksen veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan.
 • Yrityksen kaikesta omaisuudesta ja varallisuudesta on hankkiuduttu eroon joko myymällä tai suorittamalla yksityisotto eli siirtämällä omaisuus yritykseltä yrittäjän yksityisomaisuudeksi. Sekä myynnin että yksityisoton vaikutukset otetaan huomioon elinkeinotoiminnan viimeisen verovuoden tulosta laskettaessa.
 • Kaikki elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyvät käytännön toimet on lopetettu, esimerkiksi liiketilan vuokrasopimus on irtisanottu ja kaikki myynti on lopetettu.

Y6-ilmoituksen hinta niin sähköisesti kuin paperilomakkeella on 0 euroa. Toiminimen lopettamisessa kuluja voi kuitenkin koitua esimerkiksi mahdollisten yrityskiinnitysten järjestelystä – jos sellaisia on olemassa.

Yrityskiinnityksillä tarkoitetaan yrityksen omistamaa ja elinkeinotoimintaan kuuluvaa irtainta omaisuutta, joka on pantattu saatavien vakuudeksi.

Ennen lopettamisilmoituksen tekemistä yrityskiinnitykset on joko kuoletettava tai siirrettävä luovutuksensaajalle tai elinkeinotoiminnan jatkajalle. Kuolettamishakemus on maksuton, mutta yrityskiinnityksen siirrossa käsittelymaksu on 200 euroa.

Kun yritystoiminta loppuu, yrittäjän on pidettävä huolta siitä, että kaikki verotukseen liittyvät ilmoitukset hoidetaan ajallaan ja pykälien mukaan. Toiminnan päättymisvuoden veroilmoitus tulee hoitaa viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun alussa.

Lisäksi arvonlisäveroa, työnantajasuorituksia ja muita oma-aloitteisia veroja koskevat ilmoitukset tule antaa rekisteröintien loppumiseen asti jokaiselta verokaudelta. Lisäksi YEL-vakuutus tulee muistaa päättää yrittäjätoiminnan loppuessa.


Muita merkille pantavia asioita ovat muun muassa:

 • Vuosi-ilmoituksen jättäminen sekä ennakkoverojen tarkistaminen. Toimintaa lopettaessa
  ennakkoveron määrä on syytä tarkistaa, jottei maksettava summa ole liian iso tai pieni.
 • Kirjanpitoaineiston säilyttäminen. Toiminnan loppuessa kirjanpitoaineisto pitää muistaa  laittaa talteen. Lain mukaan tilinpäätöksellä sekä kirjanpitokirjoilla vähimmäissäilytysaika on 10 vuotta ja tositteilla kuusi vuotta.

Jos jokin toiminimen lopettamiseen liittyvä vero- tai ilmoitukäytäntö askarruttaa, vinkkiä kannattaa kysyä omalta kirjanpitäjältä.

Yrityksen lopettaminen pykälien mukaan on tärkeää senkin takia, että yrittäjästatus vaikuttaa yrittäjän työttömyysturvaan. Yritystoiminnan loppuessa TE-toimisto selvittää tarvittaessa hakijan edellytykset saada työttömyysetuutta.


Osakeyhtiön lopettaminen

Osakeyhtiön vapaaehtoinen lopettaminen – eli purkaminen – on toiminimen lopettamiseen verrattuna selvästi säädellympi, kalliimpi ja pitkäkestoisempi toimenpide.

Muun muassa näiden seikkojen sekä osakeyhtiön purkamista koskevien veroseuraamusten takia onkin aina huolellisesti etukäteen arvioitava, missä puitteissa purkamiseen on kannattavaa lähteä ja voisiko esimerkiksi yhtiön myyminen olla järkevämpi vaihtoehto.

Jos osakeyhtiön toiminta halutaan kuitenkin lopettaa vapaaehtoisesti purkamalla, asia hoidetaan selvitysmenettelyn avulla. Tällöin yhtiöllä on oltava varallisuutta enemmän kuin velkaa – jos asia on toisinpäin, lopettaminen tapahtuu selvitysmenettelyn sijaan konkurssimenettelyllä.

Selvitystilaan asettamista säädellään osakeyhtiölaissa, ja päätöksen yhtiön asettamisesta selvitystilaan tekee yhtiökokous. Osakeyhtiö voi joutua selvitystilaan myös rekisteriviranomaisen tai tuomioistuimen toimesta, mutta tässä tekstissä käsittelemme asiaa nimenomaan vapaaehtoisen purkamisen näkökulmasta.

Kun selvitystilaan päädytään omaehtoisesti yhtiökokouksen kautta, päätös on tällöin tehtävä määräenemmistöllä. Selvitysmenettelyn tarkoitukseksi osakeyhtiölaissa määritellään:

 • yhtiön varallisuustason selvittäminen,
 • tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi,
 • velkojen maksu, sekä
 • mahdollisen ylijäämän maksaminen osakkeenomistajille tai muille tahoille yhtiöjärjestyksen määräysten mukaan.

Selvitystilan aikana osakeyhtiön asioita hoitavat selvitysmiehet, joita on valittava yksi tai useampi kappale. Selvitysmiehet voidaan valita yhtiön hallituksesta, mutta asiaa voi hoitaa tarvittaessa myös ulkopuolinen henkilö, esimerkiksi asianajaja. Selvitysmiehet hoitavat yllä listattujen selvitysmenettelyn vaiheiden läpikäymisen.

Selvitystilasta ilmoitetaan kaupparekisteriin Y4-lomakkeella ja sen liitelomakkeella 13. Lisäksi selvitystilasta on tiedotettava yhtiön velkojia julkisella haasteella.

Julkinen haaste on pakko tehdä, vaikkei yrityksellä olisikaan velkaa saati velkojia. Hakemus julkisesta haasteesta velkojille maksaa 210 euroa.

Osakeyhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmiehet ovat antaneet yhtiökokouksessa lopputilityksen selvitysmenettelyn kulusta. Lopputilitys tarkoittaa selvitysmenettelystä laadittua kertomusta, johon sisältyy seloste yhtiön omaisuuden jakamisesta.

Lisäksi kertomukseen tulee liittää toimintakertomukset, tilinpäätökset sekä mahdolliset tilintarkastuskertomukset selvitystilan ajalta. Näiden tekeminen saattaa luonnollisesti nostaa purkamisen kustannuksia yllättävänkin paljon.

Selvitysmiehet ilmoittavat yhtiön purkautumisesta ja lopputilityksestä kaupparekisteriin Y4-lomakkeella ja liitelomakkeella 15. Purkautumisesta sekä lopputilityksestä tehtävät ilmoitukset ovat maksuttomia. Mukaan on liitettävä kopio pöytäkirjasta, joka todistaa lopputilityksen tulleen esitetyksi yhtiökokouksessa.

Aivan kuten toiminimen lopettamisessakin, myös osakeyhtiön tapauksessa kirjanpitomateriaaleja on säilytettävä kirjanpitolain vaatima vähimmäisaika eli 6-10 vuotta.

Selvitysmenettely kestää yleensä minimissäänkin viisi kuukautta, mutta käytännössä aika voi olla selvästi pidempikin. Kestoon vaikuttavat muun muassa osakeyhtiön toiminnan ja omistusten laajuus sekä olemassa olevien sitoumusten määrä.

Jos oman osakeyhtiön purkaminen on ajankohtaista, ennen toimiin ryhtymistä kannattaa aina keskustella prosessin kulusta ja seuraamuksista alan asiantuntijan kanssa.

Varaa esittely ja kuule lisää Accountor Go -palvelumme hyödyistä juuri sinulle

 
 1. Täyttämällä yhteystietosi pääset varaamaan kalenteristamme sinulle sopivan esittelyajan
 2. Ennen tapaamista saat sähköpostiisi linkin etäyhteyden avaamiseen
 3. Asiantuntijamme soittaa sovittuna ajankohtana. Avaa sähköpostiisi saamasi linkki tietokoneellasi, jotta voimme näyttää sinulle, kuinka palvelua käytetään.

Accountor Go -palvelu on kehitetty yhdessä yrittäjien kanssa toiminimille ja pienille osakeyhtiöille (1-3 työntekijää, liikevaihto enintään 500t€). Helpolla ohjelmistolla pääset eroon papereiden pyörittämisestä, kirjanpitotiimi ja Accountorin lisäpalvelut tuovat leveät hartiat myös kasvaville yrityksille ja kiinteällä hinnoittelumallilla vältät yllätykset.

Tule asiakkaaksi nyt ja saat avauksen maksutta sekä ensimmäisen kuukauden kirjanpidon ilman veloitusta (säästösi vähintään 178 euroa).

 • Tämän lomakkeen täyttäminen tarkoittaa sitä, että hyväksyn, että Accountor voi olla yhteydessä minuun. Tietoja siitä, miten Accountor käsittelee henkilötietoja, on saatavilla Accountorin tietosuojaselosteelta.
 • Täytä numero muodossa 040 123 1234